You are currently viewing Synergia – cesta od hierarchie k heterarchii

Synergia – cesta od hierarchie k heterarchii

  • Post last modified:7. septembra 2023
  • Reading time:5 mins read

Korene vyživujú vetvy, konáre a kvety, plod hnojí korene.

Aká veľká pravda je ukrytá za týmito slovami. Cyklus fungovania, kde je každý článok Celku potrebný a spoločne tvoria Synergiu. Tento model možno prirovnať k heterarchii – opaku hierarchie, za ktorou je ukrytý náš zakódovaný strach.

V HIERARCHII idú informácie zhora dolu a rozhodovanie a právomoci  sú závislé na súhlase vyššie postavených. V HETERARCHII sa informácie šíria horizontálne a rozhodovanie a zodpovednosť je rovnomerne rozdelená celým systémom.

Obdobným spôsobom pracuje aj neurónové spojenie v ľudskom mozgu. Náš mozog nefunguje lineárne ako počítač. Myšlienky sa uberajú viacerými smermi zároveň. Preto ak chceme odomknúť potenciál svojho mozgu, treba tvoriť myšlienkové mapy – či už pre pracovný alebo súkromný život. Tvorba myšlienkových máp zapája celý mozog a aktivuje synergické myslenie. Všimli ste si tú podobnosť medzi koreňmi stromu, neurónovým spojením v mozgu a myšlienkovou mapou?

V heterarchii sa uznáva individuálna potreba, potreba skupinového posilnenia. Jednotlivec má možnosť sebarealizácie. Sebarealizácia  je  inštinktívna ľudská potreba naplniť svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek môže byť. Je to jedna z piatych základných potrieb človeka – Maslowova pyramída ľudských potrieb.

Sebarealizácia nie je možná (vo väčšine prípadov) v hierarchickom modeli. Dôsledok nenaplnenia tejto ľudskej potreby je veľký – je to stres, frustrácia, pocit menejcennosti, pocit podradenosti atď. A všetky tieto „zloby“ sú prenesené aj do osobného života, do zdravia človeka. Zároveň to má negatívny dopad aj na samotnú spoločnosť, podnik. Je potrebné si uvedomiť, že zamestnanci predstavujú Vedomie firmy. Platí tu nepísaný zákon „Ako hore, tak aj dole. Ako vo vnútri, tak aj vonku.“ Silnejší jedinci, väčšinou sú to tí,  ktorí nechcú zotrvať v úlohe obete, odchádzajú, hľadajú si iné miesto, kde by sa mohli sebarealizovať. Často krát odchádzajú výborní ľudia, ktorí neboli uznaní a nemali priestor (možnosť) vložiť do firmy svoje „JA“, svoje originálne nadanie, myšlienky.

Pritom tajomstvom skutočného rastu a expanzie je model vzájomnej spolupráce rôznych skupín. Namiesto vedenia zhora je tomuto nového druhu podnikania umožnené, aby objavilo vlastnú sebaorganizačnú inteligenciu. Musíme dať dokopy ľudí, ktorým veríme a potom im poskytnúť slobodu k tomu, aby mohli bez vonkajšieho zasahovania rozvinúť svoje vlastné originálne talenty.

Dar Synergie sa zaujíma o dlhodobý horizont. V jeho očiach má skutočnú moc fraktálna energia dobrej vôle a nie samotná ziskovosť. Vygenerovaná dobrá vôľa sa šíri von v stále väčších a väčších špirálach, ktoré ovplyvňujú svet hlavne prostredníctvom ústnych doporučení. V konečnom dôsledku sa o tento podnik, jeho služby a produkty, bude zaujímať stále viac a viac ľudí. Veľký dopad to bude mať aj na moderný svet financií, pretože ten je postavený na celkovej kontrole a prerozdeľovaní potravy a zdrojov. Synergia znamená svetové zdroje zdieľať, nie s nimi obchodovať.

Synergia zahrňuje úplne nový spôsob myslenia, ktorý je momentálne veľmi vzdialený našej súčasnej kultúre a kolektívnemu vedomiu, že je takmer nemožné si to čo i len predstaviť. Ale postupujeme tým smerom… pomaly ale isto.

V dlhodobom horizonte je omnoho efektívnejšie synergicky spolupracovať ako strácať energiu súťažením.

Čo nám bráni v zmene myslenia? Ako sa vydať na cestu Synergie, cestu ktorá ešte nie je vychodená?